Laddar in

ÄR DU I BEHOV AV Telefontolk?

Telefontolk är både kostnadseffektivt och möjliggör en större tillgång på tolkar med rätt kompetens för uppdraget
Läs mer Boka telefontolk

Telefontolk

Telefontolkning är extra lämplig för tolkningar på glesbygd eller vid avvikande tider på dygnet, men den generella trenden är att denna form av tolkning ökar överallt i landet, då telefontolkning är ett smidigt och prisvärt sätt att snabbt få tag i tolkar som behärskar speciella ämnen eller ovanliga språk.

Hur går telefontolkning till?

Vid telefontolkning finns tolkanvändaren och klienten på plats i samma rum men tolken är med per telefon. För att alla som deltar i samtalet ska kunna höra tolkens röst behöver ni en högtalartelefon. Tänk på att tala nära telefonen, att tala tydligt och låt tolken tala till punkt. Försök att ställa kontrollfrågor till klienten så att ni kan försäkra er om att denne förstår.

Att tänka på inför telefontolkning

Telefontolkning lämpar sig bäst för samtal som förväntas bli korta och inte är komplicerade. Räkna med att ett samtal med hjälp av tolk tar mer tid än enspråkiga samtal. Ta på dig rollen som samtalsledare och presentera alla som är närvarande för tolken. Tala i jag-form och uttryck dig så klart som möjlig. Undvik om möjligt fackspråk, yrkesjargong och dialektala uttryck.

Folkhälsobyrån erbjuder telefontolk

Folkhälsobyrån erbjuder telefontolkning som ett komplement till kontakttolkning. Vi tolkar allt som sägs i samtalet och agerar opartiskt genom hela besöket. Vid möjlig jävsituation gör vi tolkanvändaren uppmärksam på detta och avstår självklart uppdraget om så behövs. Vi agerar alltid efter god tolksed och tolkar hela den bokade tiden om inte annat anges. Samtliga tolkar på Folkhälsobyrån har grundutbildning i tolkning samt flertalet inom specialområden så som sjukvård, skola och myndighet.

Vi har tolkar att tillgå för de flesta tillfällen och för de flesta språken dygnet runt.

Alla våra tolkar följer Kammarkollegiets tolkföreskrifter för god tolksed
Gå till Kammarkollegiet.se